تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - عَـلَفـــ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

شـنـیـدے مـیگَـטּ ....

عَـلَفـ بـاس بـــہ دَهَـטּِ بُـزے شـیـریـטּ بـیاد ؟!!

واســہ مـا شـیـریـטּ کـارے نَکُـטּ...

گُـرگـا گـیاه خـوار نـیستَـטּ...#

دانلود فیلم با لینک مستقیم

----------------------------------
سـَ ـلــامتــے اوלּ ــایے ڪـــہ...#

بَــכ مـا رو گف ــتـלּ...

مــاҐ פֿــوب شــونو گفــ تیـҐ...

כر פــال ــے ڪــہ جفت ــموלּ כروغ گفتــ یـҐ...#

دانلود فیلم با لینک مستقیم

نوشته شده در دوشنبه 24 شهریور 1393 ساعت 04:42 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |