تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - رفاقتای امروزی
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

בوسـتـاלּ گـرامـے ، گـنـב زבלּ بـهـ اعـتـبـار בوسـتـانـتـوלּ بـاعـثـ افـزایـشـ اعـتـبـار

خـوבتـوלּ نـمـے شـهـآ

1394526216033.jpg

از مـا گـفـتـלּ بـوב از شـمـا نـشـنـیـבלּ ... بـعـב ی مـבتـ

از شـمـا بـگـا رفـتـלּ ... از مـا خـنـבیـבלּ :D


1394526194683.jpg


نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور 1393 ساعت 08:28 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |