تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - تـِکـســ
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[مـَن] #مُردَم یـا زِنـدَم دَقیـقَن نمیـدونـَم !

یـه زَمیـن خـورده #خــآکـی ..از دنیـا بـه دورَم !

72623955105334672491.jpg


اونقــد بـآلـآم کـه نمیـتونَـم حَرفـی بِزَنـَم !!

اونقـد میکِشَـم کـه #بمیـرمـو دِل نمیکـَنَم !!

39023401092332683057.jpg


حَسرَتِ پـآهآم وآسـه صآف واسـتادن !!

ببیـن چیـه بـآ #وُجـدانِ خـودم دآسـتان دارَم !!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوشته شده در دوشنبه 17 آذر 1393 ساعت 07:33 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |