تبلیغات
کلبه احســــــــــاس - سیگار نمیکشــﮯ (!!!)
کلبه احســــــــــاس

[ #کــآربَرآ شیکـــ × #پُستـــ هــآ تیکـــ × #هَمِگــی آنتیکــــ × جنبِهـ نَدآری : " سیکـــ تـیـــر " ]

 [] اولیـטּ بار بوב ک از سیگار متنفر شـבم!!!

  وقتــﮯ لبانت بوی سیگار میـבاد و مـטּ میـבانستم ڪـ تو ...!

سیگار نمیکشــﮯ (!!!


lmlh_zzey_سٌُ.bmp


نوشته شده در دوشنبه 24 آذر 1393 ساعت 07:15 ب.ظ توسط مژگان نظرات | |